همه اعضای تیم ما

هانیه احمدی

روفیکس

محمد توکلی

مدیر عامل، روفیکس

آرزو کمالی

روفیکس

حسین امامی

مهندس روفیکس

سارا رضایی

روفیکس

علی اکبری

روفیکس

سمیرا حسینی

روفیکس

هادی احمدی

روفیکس
X